Πρώτη Μονάδα
Δεύτερη Μονάδα
Άποψη 1ης Μονάδας
Βόρειο-δυτικά
Γενική άποψη
Δυτικά
Είσοδος
Είσοδος Parking
Εσωτερικός αύλιος χώρος 1
Εσωτερικός αύλιος χώρος 2
Νότιο-ανατολικά
Νότιο-δυτικά